Khoa Chính trị - Luật, có cơ cấu tổ chức như sau:

1. Lãnh đạo khoa
TS. Nguyễn Thị Thu Thoa – Trưởng khoa
Ths. NCS Phan Thị Thu Thúy – Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Tường Duy - Trưởng Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin
TS. Nguyễn Nam Hà - Trưởng Bộ môn Pháp luật
TS. Nguyễn Thị Tú Trinh - Trưởng Bộ môn Chính trị - Xã hội

2. Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin
TS. Nguyễn Thị Tường Duy - Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Minh Tiến
TS. Phan Thị Hiên
Ths. GVC. Phan Thị Ngọc Uyên
Ths. NCS Huỳnh Tuấn Linh
Ths. NCS Phan Thị Thu Thúy
Ths. Phan Quốc Thái
Ths. Phạm Kim Thành
Ths. Phan Thị Thành
Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
3. Bộ môn Chính trị - Xã hội
TS. Nguyễn Thị Tú Trinh
TS. Mai Quốc Dũng
Ths.NCS. Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ths. Nguyễn Văn Đương
Ths. Hoàng Ngọc Kiên
Ths. Nguyễn Thị Lợi
Ths. Nguyễn Phước Trọng
Ths. Nguyễn Thị Tươi
Ths. Nguyễn Khắc Thắng (sinh hoạt chuyên môn)

4. Bộ môn Pháp luật
TS. Nguyễn Nam Hà - Trưởng Bộ môn
TS. Nguyễn Thị Thu Thoa
Ths.NCS. Phan Ái Nhi
Ths.NCS. Nguyễn Phước
Ths. Nguyễn Thị Huyền
Ths. Nguyễn Thị Thái
Ths. Lê Doãn Lâm (sinh hoạt chuyên môn)
Ths. Nguyễn Đình Sinh

5. Giáo Vụ
CN. Phạm Thị Lan Anh