Lịch sử phát triển
Khoa Chính trị - Luật, tiền thân từ Bộ môn Khoa học Mác – Lênin thuộc khoa Khoa học Đại cương trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tháng 5 năm 2006 khoa Mác – Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập.
Tháng 4 năm 2010, khoa Mác – Lênin và Tư Tưởng Hồ Chí Minh đổi tên thành khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 31 tháng 7 năm 2019, khoa Lý luận Chính trị đổi tên thành khoa Chính trị - Luật Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số1998 /QĐ-DCT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh)
Lĩnh vực và loại hình đào tạo
Khoa Chính trị - Luật gồm bộ môn trực thuộc: bộ môn Chủ nghĩa Mác – Lênin; bộ môn Chính trị - Xã hội; bộ môn Luật.
Khoa Chính trị - Luật giảng dạy các môn học: Triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ nghĩa Xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh và một số môn học khác như Lịch sử các học thuyết kinh tế, Chính trị.
Khoa Chính trị - Luật đang vận hành và quản lý ngành Luật kinh tế.

Thành tựu
Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng là một nhiệm vụ cơ bản mà đội ngũ giảng viên của Khoa Chính trị - Luật đã và đang thực hiện. Khoa đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa., đã đạt được những thành tích nhất định. Các giảng viên trong khoa tích cực viết bài nghiên cứu khoa học tham gia vào các hội thảo khoa học các cấp, hội thảo quốc tế và viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
Tập thể Khoa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2012, 2014; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” liên tục các năm từ 2010-2018; Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam năm 2015; nhiều giảng viên được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam; Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh; giấy khen của Hiệu trưởng.
Đội ngũ giảng viên
Tiến sĩ: 11
Nghiên cứu sinh: 05
Thạc sĩ: 13
Cử nhân: 01