Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Văn bản Pháp luật

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 5-2022

Những chính sách mới, có hiệu lực từ tháng 5-2022

Trong tháng 5/2022, nhiều chính sách mới về văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, doanh nghiệp,... bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Kế hoạch đánh giá, chỉnh sửa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Luật kinh tế (bậc Đại học)

Kế hoạch đánh giá, chỉnh sửa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Luật kinh tế (bậc Đại học)

Kế hoạch đánh giá, chỉnh sửa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Luật kinh tế (bậc Đại học) và Bảng phân nhiệm vụ.

Quyết định số 3229/QĐ-DCT Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định số 3229/QĐ-DCT Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

Quyết định số 3229/QĐ-DCT Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ HUFI ngày 31/12/2021

Quyết định 2955/QĐ-DCT Quy định về chế độ làm việc và nghỉ ngơi

Quyết định 2955/QĐ-DCT Quy định về chế độ làm việc và nghỉ ngơi

Quyết định 2955/QĐ-DCT Quy định về chế độ làm việc và nghỉ ngơi của viên chức, người lao động HUFI ngày 4/12/2020

1 2 3 4 > >>