Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Thông báo mới NCKH

Thông báo xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Chính trị - Luật năm học 2021 - 2022

Thông báo xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Chính trị - Luật năm học 2021 - 2022

Thông báo kết quả xét, duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Chính trị - Luật năm học 2021 - 2022

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

Thông báo đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

Thông báo số 131/TB-DCT Về việc đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ dành cho học viên, sinh viên năm học 2021 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên lần 1 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên lần 1 - 2022

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên lần 1 - 2022