Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Đề cương Học phần

Đề cương học phần Triết học sau đại học dành cho khối Khoa học xã hội

Đề cương học phần Triết học sau đại học dành cho khối Khoa học xã hội

Học phần Triết học sau đại học dành cho khối Khoa học xã hội được thiết kế 4 tín chỉ sẽ trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về triết học và lịch sử triết học, về triết học Mác – Lênin, về thế giới quan và phương pháp luận khoa học; các nội...

Đề cương học phần Triết học sau đại học dành cho khối Khoa học công nghệ

Đề cương học phần Triết học sau đại học dành cho khối Khoa học công nghệ

Học phần Triết học 3 tín chỉ dành cho hệ sau Đại học khối khoa học công nghệ trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về triết học và lịch sử triết học, về triết học Mác – Lênin, về thế giới quan và phương pháp luận khoa học; các nội dung triết...

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Học phần trang bị cho người học kiến thức lý luận và thực tiễn về nguồn gốc nhà nước và pháp luật, nội dung hệ thống pháp luật Việt Nam, nội dung quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; các chế định quan trọng của các ngành luật...

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin; về kinh tế hàng hóa; sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, cơ sở khách quan của các chính sách phát...

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Học phần Triết học Mác – Lênin trang bị cho người học các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về thế giới quan và phương pháp luận khoa học; các nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; vai trò của...

ĐỀ CƯƠNG HP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG HP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ...

1 2 > >>