Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Chương trình đào tạo Luật kinh tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Đào tạo cử nhân luật kinh tế theo định hướng ứng dụng. Người học tốt nghiệp chương trình cử nhân luật kinh tế có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế học, quản trị học, xã hội học, tâm lý học,...

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Cử nhân luật kinh tế có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong môi trường công việc chuyên môn nghề luật luôn thay đổi dưới tác động của quá trình hội nhập kinh tế của đất nước, khả năng giải quyết các vụ việc liên quan pháp luật kinh...