Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT

Biểu mẫu Khoa

Thông báo của Khoa Chính trị Luật về các môn thi và hình thức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo của Khoa Chính trị Luật về các môn thi và hình thức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo của Khoa Chính trị Luật về các môn thi và hình thức thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2021-2022

Hướng dẫn Về hình thức làm Bài tập cuối kỳ - học kỳ I năm học 2021-2022

Hướng dẫn Về hình thức làm Bài tập cuối kỳ - học kỳ I năm học 2021-2022

Khoa Chính trị - Luật ban hành Hướng dẫn về hình thức trình bày Bài tập cuối kỳ học kỳ I, năm học 2021-2022 như sau

Hướng dẫn Về việc lưu và nộp bảng điểm Bài tập cuối kỳ Học kỳ I, năm học 2021 – 2021

Hướng dẫn Về việc lưu và nộp bảng điểm Bài tập cuối kỳ Học kỳ I, năm học 2021 – 2021

Khoa Chính trị - Luật ban hành Hướng dẫn việc triển khai, lưu và nộp bảng điểm Bài tập cuối kỳ HK1, năm học 2021 – 2022 như sau:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ BẰNG HÌNH THỨC BÀI TẬP LỚN/BÀI TẬP DỰ ÁN VÀ BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ BẰNG HÌNH THỨC BÀI TẬP LỚN/BÀI TẬP DỰ ÁN VÀ BIỂU MẪU HƯỚNG DẪN

Thực hiện Thông báo số 330/TB-DCT của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM về việc Tổ chức đánh giá cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021 bằng hình thức bài tập lớn/dự án. Khoa Chính trị Luật ban hành Biểu mẫu kèm theo để hướng dẫn nhằm tạo điều...